آبگرمکن گازی 15 گالن SE15G

 • ورق روغنی EK2 با لعاب مخصوص ضدبخار وضد موادقلیایی باضخامت 3میلیمتر برای مخزن 
 • پوشش رنگ بدنه ازنوع الکترواستاتیک 
 • مجهز به شیراطمینان وشیرتخلیه
 • دارای رگلاتور گاورنردار باقابلیت کنترل اتوماتیک دمای مخزن
 • مجهز به کلاهک و شیراطمینان وشیرتخلیه
 • استفاده ازهردوسوخت گازشهری وگاز مایع

آبگرمکن گازی 60 گالن SE-666

 • ورق روغنی EK2 با لعاب مخصوص ضدبخار وضد موادقلیایی باضخامت 3میلیمتر برای مخزن 
 • پوشش رنگ بدنه ازنوع الکترواستاتیک 
 • دارای رگلاتور گاورنردار با قابلیت کنترل اتوماتیک دمای مخزن 
 • مجهزبه کلاهک . شیر اطمینان . و شیرتخلیه 
 • استفاده ازهردوسوخت گازشهری و گاز مایع

آبگرمکن گازی 45 گالن SE-444

 • ورق روغنی EK2 با لعاب مخصوص ضدبخار وضد موادقلیایی باضخامت 3میلیمتر برای مخزن 
 • دارای رگلاتور گاورنردار با قابلیت کنترل اتوماتیک دمای مخزن 
 • مجهزبه کلاهک . شیر اطمینان . و شیرتخلیه 
 • استفاده ازهردوسوخت گازشهری و گاز مایع 

آبگرمکن گازی 10 گالن SE10G

 • ورق روغنی EK2 با لعاب مخصوص ضدبخار وضد موادقلیایی باضخامت 3میلیمتر برای مخزن 
 • پوشش رنگ بدنه ازنوع الکترواستاتیک 
 • مجهز به شیراطمینان وشیرتخلیه
 • دارای رگلاتور گاورنردار باقابلیت کنترل اتوماتیک دمای مخزن
 • مجهز به کلاهک و شیراطمینان وشیرتخلیه
 • استفاده از سوخت گازشهری

آبگرمکن گازی 50 گالن SE-555

 • ورق روغنی EK2 با لعاب مخصوص ضدبخار وضد موادقلیایی باضخامت 3میلیمتر برای مخزن 
 • دارای رگلاتور گاورنردار با قابلیت کنترل اتوماتیک دمای مخزن 
 • مجهزبه کلاهک . شیر اطمینان . و شیرتخلیه
 • استفاده ازهردوسوخت گازشهری و گاز مایع

 

تلفن: 82115  و 4-88736860
خدمات پس از فروش : 82119  و 2-82113500
دورنگار :  82113300  و 88730506
پست الکترونیک : info@sepehrelectric.com
شبکه های اجتماعی :

Facebook googleplus instagram